אורכה נוספת למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

25 ביוני 2014

כפי שהובא לידיעתכם במזכרים קודמים של משרדנו, בעקבות חוק ההסדרים השתנו משטרי המיסוי של נאמנות חוץ והתווספו הגדרות נוספות כגון נאמנות קרובים ונקבעו חובות דיווח ומועדים מחייבים.

אתמול החליטה רשות המסים על מתן אורכה נוספת למועד מסירת ההודעות לעיל ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1 בינואר 2014 והאריכה את מועדי הדיווח כך:
את ההודעות על נאמנות קרובים ימסור הנאמן לפקיד השומה עד ליום 31/12/2014, או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, כמוקדם (להלן: "ההודעה הראשונית"). עם זאת, לאחר שנמסרה ההודעה הראשונית, יוכל הנאמן למסור את ההודעה על בחירת מסלול המיסוי בנאמנות קרובים, באמצעות הגשת טופס 154 נוסף, עד מועד הגשת הדו"ח של הנאמנות לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2014 או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, כמוקדם (להלן: "ההודעה הנוספת"). לא הגיש הנאמן במועד האמור את ההודעה הנוספת, יראו אותו כאילו בחר במסלול מיסוי של חיוב במס של נהנה תושב ישראל בנאמנות במועד החלוקה, כאמור בסעיף 75ח1(ד)(2) לפקודה.

בעקבות השינויים בחקיקה והסדרי המעבר של רשות המיסים בכל הנוגע לנאמנויות חוץ, לקוחות אשר הינם "נאמנים" ו\או "נהנים" בנאמנויות כנ"ל מתבקשים לנקוט בצעדים המתבקשים לאחר קבלת ייעוץ מתאים.

להרחבה בנושא נאמנות קרובים ראו מבזקים קודמים של משרדנו:
לצפיה במבזק מיום 3 בפברואר 2014  לחצו כאן.
לצפיה במבזק מיום 1 ביוני 2014 לחצו כאן.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.

נשמח לעמוד לשירותכם במתן הבהרות נוספות.