דיווחים ותשלומים מיוחדים שיש לבצע בחודש ינואר

10 בינואר 2013

 

להלן הדיווחים והתשלומים המיוחדים העיקריים שיש לבצע בחודש ינואר:

א. ניכוי מס בגין הכנסות דיבידנד בשנת המס 2012

קבלת שובר ותשלום המס המתחייב לפקיד השומה הרלוונטי ע"י החברה המחלקת יבוצעו עד ליום 15 בינואר 2013.
בהזדמנות זו נזכיר כי בהתאם להנחיות העולות מהבהרת רשות המסים מיום 25 בדצמבר 2011, יראו דיבידנד כמחולק בשנת 2012 בתנאי שההכרזה ויום ה-X היו בשנת 2012 וכי שולם המס כנגד שובר כאמור לעיל עד ליום 15 בינואר 2013.

ב. בחירה במסלול מיסוי של 10% ביחס להכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל

בהתאם להוראות סעיף 122 לפקודה, מי שהייתה לו בשנת המס 2012 הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה בישראל המשמשת למגורים, רשאי לשלם על הכנסה זו מס בשיעור 10% בלבד, בתנאי שההכנסה מדמי שכירות אינה מהווה בידיו הכנסה מעסק. יישום הוראת הסעיף מותנית בכך שהנישום ישלם את המס המגיע ממנו בגין ההכנסה מדמי שכירות כאמור, בתוך 30 יום מתום שנת המס שבה הופקה ההכנסה. בהתאם לכך, נישום שבחר בהפעלת סעיף 122 לפקודה ביחס להכנסתו מדמי שכירות של דירת מגורים בישראל בשנת 2012, ישלם את המס על הכנסה זו עד ליום 30 בינואר 2013.

ג. תשלום המס בגין שנת המס 2012 וקבלת פטור מהפרשי ההצמדה והריבית

לפי סעיף 187א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה"), על סכום ששילם נישום עד ליום 31 בינואר 2013, על חשבון המס המגיע ממנו בגין שנת המס 2012, יינתן פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית, החלים לפי סעיף 187(א) לפקודה. זאת כחלק מהתמריץ הניתן לנישום להקדים ולשלם את המס המגיע ממנו בגין שנת המס 2012.

 

ד. דיווח על בחירה ביישום התקנות הדולריות

בהתאם להוראות סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן – "חוק התיאומים"), תאגידים מסוימים, שבחרו לנהל את פנקסי חשבונותיהם לפי התקנות הדולריות, רשאים להודיע לפקיד השומה תוך 30 יום מתחילת שנת המס, כי הם בוחרים להחיל על עצמם את התקנות הדולריות. לפיכך, ביחס לשנת המס 2013 על תאגיד כאמור להודיע על כך עד ליום 30 בינואר 2013.

ה. הגשת דו"ח ותשלום המס בגין מכירת ני"ע במחצית השנייה של שנת 2012

נישום החייב בהגשת דו"ח לפי סעיף 131 לפקדה, אשר מכר ניירות ערך סחירים או יחידה בקרן נאמנות בתקופה שבין 1.7.2012 ל-31.12.2012, ובמכירתם לא נוכה במקור מלוא המס שחל על המכירה, יגיש דו"ח וישלם את המס החל בגין המכירות בתקופה זו, עד ליום 31 בינואר 2013; זאת, בהתאם להוראות סעיף 91(ד)(2ד)(ב) לפקודה.