דיווחים ותשלומים שיש לבצע עד תום ינואר 2014

15 בינואר 2014

להלן יפורטו הדיווחים והתשלומים המיוחדים העיקריים שיש לבצע בחודש ינואר 2014:

א. ניכוי מס בגין הכנסות דיבידנד בשנת המס 2013

קבלת שובר ותשלום המס המתחייב לפקיד השומה הרלוונטי ע"י החברה המחלקת יבוצעו עד ליום 15 בינואר 2013.  בהזדמנות זו נזכיר כי בהתאם להנחיות העולות מהבהרת רשות המסים מיום 25 בדצמבר 2011, יראו דיבידנד כמחולק בשנת 2013 בתנאי שההכרזה ויום ה-X היו בשנת 2013 וכי שולם המס כנגד שובר כאמור לעיל עד ליום 15 בינואר 2014.

ב. בחירה במסלול מיסוי של 10% מההכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל

בהתאם להוראות סעיף 122 לפקודה, מי שהייתה לו בשנת המס 2013 הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה בישראל המשמשת למגורים, רשאי לשלם על הכנסה זו מס בשיעור 10% בלבד, בתנאי שההכנסה מדמי שכירות אינה מהווה בידיו הכנסה מעסק.
קיימת פרשנות אשר על פיה יישום הוראת הסעיף מותנית בכך שהנישום ישלם את המס המגיע ממנו בגין ההכנסה מדמי שכירות כאמור, בתוך 30 יום מתום שנת המס שבה הופקה ההכנסה. בהתאם לכך, נישום שבחר בהפעלת סעיף 122 לפקודה ביחס להכנסתו מדמי שכירות של דירת מגורים בישראל בשנת 2013, ישלם את המס על הכנסה זו עד ליום 30 בינואר 2014.

ג. פטור מלא מהפרשי ההצמדה והריבית בגין תשלום המס בגין שנת 2013

לפי סעיף 187א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה"), על סכום ששילם נישום עד ליום 31 בינואר 2014, על חשבון המס המגיע ממנו בגין שנת המס 2013, יינתן פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית, החלים לפי סעיף 187(א) לפקודה. זאת כחלק מהתמריץ הניתן לנישום להקדים ולשלם את המס המגיע ממנו בגין שנת המס 2013.
לתשלומים שייעשו עד חודש מרץ 2014 יינתן פטור חלקי.

ד. דיווח על בחירה ביישום התקנות הדולריות

בהתאם להוראות סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן – "חוק התיאומים"), תאגידים מסוימים, שבחרו לנהל את פנקסי חשבונותיהם לפי התקנות הדולריות, רשאים להודיע לפקיד השומה תוך 30 יום מתחילת שנת המס, כי הם בוחרים להחיל על עצמם את התקנות הדולריות. לפיכך, ביחס לשנת המס 2014 על תאגיד כאמור להודיע על כך עד ליום 30 בינואר 2014.

ה. הגשת דו"ח ותשלום מס בגין מכירת ני"ע סחירים או יחידה בקרן נאמנות

נישום החייב בהגשת דו"ח לפי סעיף 131 לפקדה, אשר מכר ניירות ערך סחירים או יחידה בקרן נאמנות בתקופה שבין 1.7.2013 ל-31.12.2013, ובמכירתם לא נוכה במקור מלוא המס שחל על המכירה, יגיש דו"ח וישלם את המס החל בגין המכירות בתקופה זו, עד ליום 31 בינואר 2014; זאת, בהתאם להוראות סעיף 91(ד)(2ד)(ב) לפקודה.

ו. רילוקיישן ועזיבה לחו"ל

תושב ישראל אשר מתכנן לעזוב את ישראל החל משנת 2014 יעשה טוב אם יצא מישראל לפני תום חודש ינואר 2014, באופן זה ייתכן ויתאפשר ביתר קלות להוכיח כי החזקות הקבועות בחוק בנוגע לקביעת התושבות לא יוכלו להתקיים ביחס לשנת 2014.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות והרחבה בנושאים הנ"ל.