דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון

14 ביולי 2013

במסגרת רפורמת המס (תיקון מס` 147 לפקודה), נקבעו בסעיף 91 לפקודת מס הכנסה חובת דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בגין רווחי הון מניירות ערך נסחרים (לרבות ניירות ערך זרים). חובת הדיווח ותשלום המקדמה נקבעו לפעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי), לימים 31 בינואר ו- 31 ביולי, בגין עסקאות שבוצעו במחצית השנה שקדמה למועד דיווח.

דהיינו, לדוגמה, בדיווח ליום 31 בינואר 2013 יש לדווח על עסקאות שבוצעו מיום 1 ביולי 2012 ועד ליום 31 בדצמבר 2012 ובדיווח ליום 31 ביולי 2013 יש לדווח על עסקאות שבוצעו מיום 1 בינואר 2013 ועד ליום 30 ביוני 2013.

יחידים וחברות אשר מכרו ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות באמצעות בנקים או ברוקרים זרים, מבלי שנוכה מס במקור מהרווחים נשוא מכירות אלו חייבים בדיווח והגשת הדו"ח החצי שנתי על רווחים בשוק ההון וכן בתשלום המקדמה בגין רווחים אלו.

במסגרת ההודעה יש לכלול את הנתונים הבאים:

    1. סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה.
    2. סך כל הרווחים מניירות הערך שנמכרו בתקופה.
    3. סך כל ההפסדים מניירות הערך שנמכרו בתקופה.
    4. סך הרווח או ההפסד נטו.
    5. סכום המקדמה לתשלום כפי שהתקבלה מהנתונים הנ"ל.

אופן הגשת הדיווח לפי הנחיות רשות המיסים הדיווח החצי שנתי ייעשה באמצעות הודעה למחלקת הגבייה שבמשרדי פקיד השומה.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.