דיווח על חברה להחזקת נכסי נאמנות

11 במאי 2014

לאור תיקון 197 לפקודת מס הכנסה, חברה להחזקת נכסי נאמנות (אשר הוגדרה בעבר בסעיף 75ג לפקודה כ"חבר-בני-אדם המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין") תוגדר מעתה באופן הבא:

   1. החברה הוקמה לשם החזקת נכסי הנאמנות;
   2. הנאמן יחזיק בכל מניותיה במישרין או בעקיפין;
   3. תוגש הודעה בטופס 153.

לאחרונה פורסמו הטפסים לצורך הדיווח הנוגע לנאמנויות וביניהם גם הטפסים הנוגעים לחברה להחזקת נכסי נאמנות להלן הסבר לגבי מועדי הדיווח הרלוונטים:

  • חברה להחזקת נכסי נאמנות שהוקמה לאחר 1 באוגוסט 2013 תוגש בגינה הודעה לפקיד השומה תוך 90 ימים ממועד התאגדותה תחת נסיבות שנקבעו בחוק.
  • חברה להחזקת נכסי נאמנות שהוקמה לפני 1 באוגוסט 2013:
    1. לגבי חברה תושבת ישראל מועד הגשת ההודעה יהיה עד 30 ביוני 2014.
    2. לגבי חברה תושבת חוץ מועד הגשת ההודעה יהיה עד מועד הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת 2014, או מועד חתימת הסדר המעבר לנאמנות (אם נחתם כזה), לפי המוקדם מבניהם.

תשומת ליבכם כי חברה להחזקת נכסי נאמנות שלא תגיש הודעה במועד כאמור עלולה שלא להיחשב כחברה שקופה לצרכי מס אלא תיחשב כחברה רגילה לצורכי מס, על כל המשתמע מכך.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.