הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית ביחס לשנת המס 2013

13 בנובמבר 2012

נבקש להזכירכם, כי על מנת להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס 2013 ואילך, יש להגיש בקשה לפקיד השומה, מראש, עד ליום 30 בנובמבר 2012.

בטרם הגשת הבקשה, יש לבחון את השלכות המס השונות הגלומות בסיווגה של חברה כחברה משפּחתית ובכלל זאת לעניין מיסוי הכנסותיה השונות החייבות במס וחיובן בדמי ביטוח לאומי/בריאות וכן היתרונות והחסרונות לעניין קיזוז הפסדים הקיימים בחברה וניצול יתרות חובה וזכות שיש לבעלים.

הפיכתה של חברה קיימת לחברה משפחתית על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") עשויה להקנות מספר יתרונות במישור חבות המס ויחד עם זאת מאפשרת הותרת היתרונות המשפטיים הקיימים בפעילות באמצעות חברה (הגבלת אחריותו של היחיד הפועל כחברה למשל).

להלן מספר שיקולים מדגמי להפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית במישור מס הכנסה:

    • חברה משפחתית מאפשרת מיסוי חד שלבי בהתאם לשיעורי  המס החלים על היחיד.
    • חלוקת דיבידנד מהחברה ליחיד אינה חייבת במס על דיבידנד.
    • הפסדי החברה המשפחתית ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתו  של הנישום המייצג בתנאים מסויימים.

בהקשר זה נציין כי חברה יכולה לחזור  בה מדרישתה להיות מוכרת כ-"חברה משפחתית" באמצעות  מתן הודעה לפקיד השומה עד למועד הגשת  הדוח השנתי לאותה שנת מס. במקרה זה לא תוכל חברה כאמור לחזור ולהיות חברה משפחתית לפני תום שלוש  שנות מס משנה שבה חדלה להיות  חברה משפחתית.

חשוב לציין כי האמור הינו תמצית בלבד וכי יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו ותוך קבלת ייעוץ מקצועי מקיף המודע הן לצרכיו של הנישום והן לתיקוני החקיקה הרלוונטים.