הודעה על הפיכת חברה למשפחתית 2013/2014

10 בנובמבר 2013

כפי שהבאנו לידיעתכם במבזקים קודמים, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג – 2013,  תוקן סעיף 64א' לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון") ושינה באופן משמעותי את משטר המיסוי של חברות משפחתיות החל מיום 1 באוגוסט 2013. לאור האמור הננו שבים ומזכירים:

  1. חברה שלפני יום 1 באוגוסט 2013 התקיימו בה התנאים להיחשב חברה משפחתית תוכל להיחשב כחברה משפחתית החל משנת 2014 ואילך ויחולו לגביה הוראות המעבר כפי שנקבעו בתיקון ובתנאי שתגיש הודעה לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2013.
      • במקרה כגון זה יראו את עודפי החברה לתום שנת 2013 כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות בחברה. יחד עם זאת המועד לתשלום המס ידחה עד לתום שנת 2017 ללא חיוב בריבית והפרשי הצמדה (בכפוף לחריגים).  במכירת נכסים שהיו בידי החברה ערב הפיכתה לחברה משפחתית יחול חישוב רווח הון ליניארי כך שבגין חלק רווח ההון המתייחס לתקופה שמיום הרכישה ועד לתום שנת 2013 יחול שיעור מס שולי (הגבוה) ובגין יתרת רווח ההון יחול מס בשיעור החל על רווחי הון.
  2. חברה שלא בחרה להפוך לחברה משפחתית עד אותו מועד ולא הגישה בקשה בהתאם לא תוכל עוד להיחשב חברה משפחתית בעתיד, לפי הוראות התיקון לחוק.
  3. חברה שהייתה חברה משפחתית עד ליום 1 באוגוסט 2013 רשאית להודיע תוך 120 יום (לא יאוחר מיום 29 בנובמבר 2013) על חזרה מבחירתה להיחשב חברה משפחתית החל משנת 2013. חברה שבחרה כך, יחולו לגביה הוראות הסעיף טרם התיקון.

לידיעתכם ולהיערכותכם בהתאם.