היבטי המיסוי בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014

26 ביוני 2013

במהלך חודש יוני פורסמה ההצעה לחוק ההסדרים (הצעת החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014) התשע"ג – 2013), במסגרת ההצעה ישנם היבטים רבים המתייחסים להיבטי המיסוי של יחידים וחברות אשר את חלקם נביא לפניכם.

יובהר כי המדובר בהצעה בלבד וכרגע לא ידוע מה יהיה נוסח החקיקה הסופי ומה ייכלל בו למעשה בסופו של יום.

להלן יובאו מספר נקודות לידיעתכם:

1. חברות משפחתיות

   • חברות חדשות – הוצע כי חברות חדשות שיתאגדו החל משנת 2014 יוכלו לבחור להפוך למשפחתיות רק בתקופה של 3 חודשים מהתאגדותן ויתאפשרו רק לחברה שבעלי המניות בה הינם כולם תושבי ישראל.
   • חברות קיימות – נקבעה תקופת מעבר עד ליום 30 בנובמבר 2013 אשר בה ניתן יהיה לבקש להפוך לחברה משפחתית אך מהלך הפיכת החברה למשפחתית יגרור "פירוק רעיוני" שמשמעותו:
      1. מיסוי העודפים הצבורים בחברה כאילו חולק דיבידנד,
      2. מיסוי עליית הערך הגלומה בנכסי החברה (אשר תחויב בפועל במועד מכירת הנכסים) תוך פיצול לינארי של הרווח מהמכירה כך שעד לתום שנת 2013  יחול מיסוי דו-שלבי רגיל (מס חברות+מס על דיבידנד) ומיום 1 בינואר 2014 מיסוי חד שלבי במישור הנישום המייצג בלבד.
   • הטבות מס – הטבות מס הניתנות באופן אישי (כגון פטור לתושב ישראל לראשונה או פטור לנכה) יינתנו רק לנישום המייצג ורק על פי חלקו בזכויות בחברה.
   • שינוי מבנה – חברה משפחתית לא תוכל להיות צד לשינוי מבנה.


2. חובת דיווח על חוות דעת וייעוץ מס

   • הוצע לעגן בחקיקה חובת דיווח אקטיבית של הנישום בגין הסתמכות על חוות דעת שניתנה לו ע"י גורם מקצועי הנוגעת במישרין או בעקיפין לחוקי המס השונים אשר הפרתה תגרור עיצומים כספיים.


3. ביטול פטור מדיווח ל-10 שנים לעולים חדשים ותושבים חוזרים

   • במסגרת חגיגות השישים למדינת ישראל, בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה נקבע כי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (אלו שחזרו לישראל לאחר שהות של למעלה מ-10 שנים בחו”ל), קיבלו הקלות מס משמעותיות כשאחת העיקריות שבהן היא פטור ממס על הכנסות מחוץ לישראל במשך 10 שנים ממועד העלייה או החזרה. הקלה נוספת הייתה גם פטור מדיווח על כל ההכנסות והנכסים מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהגיע העולה לישראל, על פי הנחיות רשות המיסים פטור זה חל גם על נכסים חדשים שנצברו (או חברות שהוקמו) לאחר מועד העליה לישראל. במסגרת הליכי החקיקה של חוק ההסדרים, הוצע לבטל את הפטור מדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל, הן לגבי עולים חדשים והן לבי תושבים חוזרים ותיקים. כך שלגבי עולים שיעלו לישראל החל מיום 1 באוגוסט 2013 יבוטל הפטור מדיווח ל-10 שנים. אם שקלתם עליה, כדי לשקול לעשות זאת לפני יו התחילה 1 באוגוסט 2013.


4. מודל מיסוי לרווחי שיערוך

   • מיסוי ברמת החברה בגין חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך (המדובר ברווחים חשבונאיים שטרם מומשו). יראו את החברה מחלקת הדיבידנד כאילו מכרה את הנכס נשוא השיערוך ורכשה אותו מחדש.


5. דיווח מקוון לחברות

   • הוצע להחיל חובת דיווח מקוון גם על חברות.


6. אי החלת כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS) לצרכי מס

   • הוצע להאריך את הוראת השעה הקובעת כי לצרכי מס לא יחולו כללי התקינה הבינלאומיים גם לשנים 2012-2013.


7. שינויי מבנה בשותפויות

   • הוצע כי פרק שינויי המבנה יחול בשינויים המחויבים גם על שותפויות וכן על שינוי מבנה ששותפות היא צד לו.


8. תקופת שומה מיוחדת

   • הוצע לקבוע כי זכאות לתקופת שומה מיוחדת תחול גם על חברה המוחזקת בעקיפין על ידי חברה תושבת חוץ, כך למשל תיכלל גם חברה נכדה ולא רק חברה בת של חברה תושבת חוץ.


9. פחת רכבי ליסינג

   • הוצע להפחית את שעור הפחת על רכבי ליסינג מ-20% ל-15%.


10. מיסוי בינלאומי

   • חנ"ז – הוצעו מספר שינויים במודל המיסוי החל על חברה נשלטת זרה (חנ"ז CFC) ובכללם גם הורדת רף שיעור המס החל על הכנסת החברה משעור מס שאינו עולה על 20% לשעור מס שאינו עולה על 15% וכן שינויים נוספים.
   • חמי"ז – הוצע להתאים את מודל המיסוי של חברת משלח יד זרה לזה של חברה נשלטת זרה כך שבתום כל שנת מס יראו את רווחי החמי"ז כאילו חולקו ('דיבידנד רעיוני') ויחולו עליו שיעורי מס החברות.

11. נאמנויות

   • חובת דיווח – הוצע להחיל חובת דיווח החל מדוחות 2013 והלאה בגין כל נהנה שקיבל חלוקה (גם מנאמנות יוצר תושב חוץ).
   • נאמנות יוצר תושב חוץ – הוצע כי כאשר ישנו בנאמנות יוצר תושב חוץ ישנו נהנה אחד לפחות שהינו תושב ישראל , אזי במותו של יוצר תושב חוץ תאבד הנאמנות את מעמדה כנאמנות יוצר תושב חוץ ויחולו עליה הכללים של נאמנות תושבי ישראל. במועד השינוי יקבע יום רכישה ומחיר מקורי חדש לנכסי הנאמנות שהם נכסים מחוץ לישראל.
   • נאמנות תושבי ישראל הכוללת נהנים תושבי חוץ – הוצע כי במות אחרון היוצרים שהוא תושב ישראל ייקבע מקום מושב הנאמנות לפי מקום מושב הנהנים.
   • חברה להחזקת נכסי נאמנות – הוצע להסדיר קריטריונים שונים לשם סיווג החברה כחברה להחזקת נכסי נאמנות וכן את המשטר המיסויי שיחול עליה.

נא תשומת ליבכם, כפי שהובהר בפתח הדברים, כי כל האמור לעיל הינו תמציתי בלבד ובמסגרת הצעת החוק נכללו פרטים רבים נוספים בנושאים הנדונים וכן נושאים נוספים, כמו כן לא ניתן לדעת בוודאות מה יהיה הנוסח הסופי של החוק שיעבור ומהן השלכותיו.

להצעת החוק לחצו כאן