היערכות לתום שנת המס 2012 – סוף מעשה במחשבה תחילה

12 בדצמבר 2012

להלן יובאו מספר טיפים ונקודות למחשבה לקראת תום שנת המס 2012:

 

מס על הכנסות גבוהות

החל משנת המס 2013 ישולם מס נוסף בשיעור של 2% מסכום ההכנסה החייבת העולה על 800,000 ש"ח. לאור זאת יש לבחון היטב סוגיות כגון דחיית הכנסות לשנת המס הבאה (למדווחים על בסיס מזומן) אשר בשנים קודמות היתה כדאית בדר"כ וכן לשקול דחיית הוצאות והקדמתן בהתאם. כמו כן יש לשקול את הסכומים לחלוקת דיבידנד השנה ובשנה הבאה בהתאם.
לאור האמור, בשנה זו, יש לבחון פעולות אלו בהתאם לנסיבות לגופו של עניין.

פעילות בשוק ההון

משקיע שצבר בחשבונו הכנסות שונות מניירות ערך במהלך השנה האחרונה (כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית ודיבידנד) חייב עליהם במס. מכירת ניירות ערך בהפסד לפני תום השנה תאפשר קיזוז ההכנסות מול ההפסדים במכירת נייר הערך וכך הקטנת או ביטול חבות המס בהתאם.
לחלופין, משקיע אשר אין לו הכנסות חייבות במס מניירות ערך או שכל חבויות המס שלו מקוזזות ע"י הפסדי ההון השוטפים שצבר בחשבונו במהלך השנה, מוטב שידחה את מימוש ניירות הערך בהפסד לשנת המס הבאה על מנת שיוכל לקזז אותם בשנה הבאה מול רווחים שוטפים מניירות ערך. כל אלו גם לאור הטלת המס על הכנסות גבוהות כאמור לעיל.
כמובן שיש להתחשב בשיקולים נוספים על שיקולי המס וביניהם תשלום העמלות ונסיבות המסחר בעת ביצוע פעולות בשוק ההון.

יתרות חובה של בעלי שליטה

כאשר ישנן בחברה יתרות חובה של בעלי השליטה יש לבחון את האפשרות לסגור יתרות אלו לפני תום השנה (מול חלוקת דיבידנד וכיו"ב) על מנת למנוע טענות מצד רשויות המסים כי המדובר במשיכת משכורת\משיכת דמי ניהול וכיו"ב ואשר עלולים להוביל לחבויות מס שניתן לחסוך.

הפקדות לבעלי שליטה

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עודכנו התקרות להפקדות לקיצבה ולפיצויים לבעלי שליטה כך שניתן להפקיד כספים בהתאם לכללים החדשים.

  • פיצויים – על פי כללי ההפקדה החדשים ניתן להפקיד לפיצויים עד לתקרה בסך של 11,950 ש"ח לקיצבה (996 ש"ח בחודש).
  • תגמולים – נוסף על האמור ניתן להפקיד 7.5% למרכיב תגמולים (כולל א.כ.ע) עד לתקרה של 34,476 ש"ח (2,586 ש"ח לחודש), יצויין כי על בעל השליטה להפקיד לפחות 5% ממשכורתו במקביל.
  • קרן השתלמות –  ניתן להפקיד 7.5% ממשכורת שנתית מקסימלית של 188,544 ש"ח (1,178 ש"ח לחודש – הסך המוכר להוצאה יהיה 707 ₪ לחודש). בעל השליטה חייב לשלם במקביל לקרן ההשתלמות לפחות שליש מסכום ההפקדה של החברה.

כמו כן ניתן לשלם קצבה חודשית לעובד לשעבר שהיה בעל שליטה בה או לקרובו כפי שנקבע במסגרת התיקון.

 

תרומות

מתן תרומות למוסדות ציבור מאושרים ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (מעל סך מינימלי של 180 ₪ ועד לסך המקסימלי לזיכוי של-9,000,000 ש"ח מעודכן לשנת 2012) מקנה זיכוי מתוך חבות המס הכוללת באותה שנה. הנה לכם מעשה טוב ותרומה למטרות חיוביות ששכרה בצידה (שימרו את הקבלה המקורית!).
לבדיקת רשימת המוסדות המאושרים לחצו כאן

ספירות מלאי והשמדות מלאי

יש להקפיד לבצע ספירת מלאי בתום השנה, ספירת המלאי. במידה ומתוכננת השמדת מלאי וכיו"ב יש לבצע אותה בהתאם לנהלים של רשויות המס ולהודיע להם על מועד ההשמדה וכו'.

 

יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח

שכירים ואחרים אשר אינם מגישים מידי שנה דו"חות מיוזמתם לרשויות המס זכאים לעיתים להחזרי מס כתוצאה מהגשת דוחות מיוזמתם. הגשת הדוחות נעשית באופן וולונטרי ומטרתה להחזיר מס ששולם ביתר במגוון מקרים (ניהול תיקי השקעות אשר צברו הפסדים, החלפת מקומות עבודה במהלך השנה, עבודה בכמה מקומות עבודה במקביל ועוד). ניתן להגיש בקשות להחזר עד 6 שנים אחורה. לפיכך רק עד לתום שנת 2012 ניתן להגיש בקשות לשנת המס 2006.

 

 

 

תשומת ליבכם כי הדברים הינם תמציתיים ונועדו להביא לפניכם את המידע באופן כללי וחלקי בלבד, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או גורם מקצועי מוסמך לפני ביצוע כל פעולה על מנת לפעול באופן המיטבי בכל מקרה לפי נסיבותיו.