הפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית ללא ארוע מס עד ליום 31.7.2013

25 ביולי 2013

על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק, מיום 23 ביולי, לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014) התשע"ג – 2013 לאחר שעברה קריאה ראשונה (להלן: "הצעת החוק").

על פי נוסח הצעת החוק עולה כי חברה רגילה אשר תגיש בקשה עד ליום 31 ביולי 2013 (ערב תחילת החוק) להיחשב כחברה משפחתית ולא כחברה רגילה החל משנת המס 2014, סביר להניח כי לא תכנס לתחולת החוק ובזאת תימנע מארוע מס וחבות במס על הרווחים הצבורים על פי הוראות המעבר ובהתאם להוראות סעיף 64א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

לאור האמור, אנו ממליצים לחברות אשר שוקלות להפוך למשפחתיות בשנת 2014, להגיש בקשה כאמור עד ליום 31.7.2013. נציין כי ישנם שיקולים משמעותיים שונים אשר יש לבחון בטרם ההחלטה להפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית ולפיכך יש להתייעץ ולבחון כל מקרה על פי נסיבותיו.

חשוב לציין כי למרות האמור לעיל תתכן פרשנות אחרת של רשות המיסים אשר על פיה, גם על חברות כאמור יחולו הוראות המעבר בהתאם להצעת החוק, אך בהיעדר הוראה מפורשת נראה כי הפרשנות האמורה הינה סבירה יותר.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.