נוהל גילוי מרצון והליך אנונימי לגילוי מרצון על נכסים בחו"ל

7 בספטמבר 2014

א. כללי

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים מטה (להלן: "הנוהל").

נוהל זה חל על עבירות המס המפורטות להלן:

 1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש),התשכ"א – 1961
 2. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963.
 3. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 4. חוק מס קנייה (טובין ושירותים), תשי"ב – 1952.
 5. פקודת המכס (נוסח חדש).
 6. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט – 1949.
 7. כל הוראה לעניין מס בחוק או על-פיו, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים המנויים בפסקאות 1 עד 6 לעיל.

ב. תנאים ‏להליך ‏גילוי ‏מרצון

 1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.
 2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על-ידי רשות המסים (בסעיף זה "חקירה ובדיקה" – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם).
 3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.
 4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות בשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
 5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקומות הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בי דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.
 6. (א) במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו- 4 לעיל.
  (ב) במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כאשר המידע, החקירה, או הבדיקה כאמור בסעיפים 2-4 לעיל, מתייחסים לחברה אחת מני חברות רבות שבשליטת המבקש וכאשר לא קיים קשר, במישרין או בעקיפין, בין המידע, הבדיקה, החקירה לבין הבקשה, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו-4 לעיל.

ג. סייגים ‏לחסינות ‏מפני ‏הליך ‏פלילי

 1. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה.
 2. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.18. הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה. על אף זאת, הנוהל יחול גם אם המס אינו משמעותי, כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי דיווח החל משנת 2003, או במקרים דומים לאלה.
 3. החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.
 4. החסינות על-פי נוהל זה תחול רק על העבירות על פי חוקי המס המפורטים לעיל.
 5. הגילוי מרצון על-פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מינהליות עפ"י חוק העבירות המנהליות תשמ"ו- 1985.
 6. הופרו חלק מהוראות הנוהל – לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.
 7. לא אושרה הבקשה על-ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה גם לא בהליך האזרחי.
 8. נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות בעניין גילוי מרצון.
 9. תחילה ותחולה: נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2016.

ד. בקשה אנונימית – הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון

לאור פניות לרשות המסים ולאחר הניסיון שנצבר בהוראת השעה משנת 2011 על גילוי של הכנסות והון של ישראלים בחו"ל, הוחלט לאפשר הגשת בקשות אנונימיות במסגרת הוראת שעה זו לתקופת ניסיון נוספת למשך שנה מיום פרסומה.

ה. פניות לגילוי מרצון

כפי שהובא לידיעתכם במזכרים קודמים של משרדנו, הרינו שבים ומזכירים כי לעיתים ישנו מגוון של אפשרויות להסדרת נושאים אלו הכולל בין השאר גילוי מרצון, הסדרי מעבר, שומות בהסכם ועוד, הכל לפי העניין והנסיבות.

אנו ממליצים על ביצוע בדיקה פרטנית ויסודית תחת חסיון מלא הכוללת התייחסות לנסיבות כל מקרה לגופו על מנת להגיע למיצוי הזכויות ולהפחתת המס החל על הכנסות אלו ככל שהדבר ניתן ובהקדם האפשרי. ויפה שעה אחת קודם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאריאל ז'יטניצקי, עו"ד ורו"ח במשרדנו (az@zw-co.com, 03-6251111)

נשמח לעמוד לשירותכם במתן הבהרות נוספות.