פטור ממס שבח והקלות למוכרי דירות – הוראת שעה מס שבח (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) 2012-2013

23 בדצמבר 2012

רשות המסים הבהירה כי לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה ובתום דיון בוועדת הכספים של הכנסת, נקבע כי תוקפן של ההוראות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א- 2011 (להלן-חוק הגדלת ההיצע), לא יפוג בסוף השנה והן ימשיכו לחול עד ליום כ"ה באייר, התשע"ג (5 במאי 2013) וזאת בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

לאור האמור, המשמעות היא כי לגבי עסקאות במקרקעין ימשיכו לחול השיעורים המפורטים להלן עד ליום כ"ה באייר, התשע"ג ( 5 במאי 2013)

שיעור מס רכישה על דירת מגורים יחידה*

  • על חלק השווי שאינו עולה על 1,421,760 ₪ – 0%
  • על החלק שבין 1,421,760 ₪ לבין 1,686,395 ₪ – 3.5%
  • על חלק השווי העולה על 1,686,395 ₪ – 5%

שיעור מס רכישה על דירת מגורים נוספת*

  • על חלק השווי שאינו עולה על 1,053,200 ₪ – 5%
  • על חלק השווי שבין 1,053,200 ₪ לבין 3,159,600 ₪ – 6%
  • על חלק השווי העולה על 3,159,600 ₪ – 7%

פטור ממס שבח למוכר "דירת מגורים מזכה"

המשך תחולת הוראת השעה המאפשרת למכור שתי דירות מגורים מזכות נוספות בפטור ממס שבח, בנוסף לפטור הקבוע בפרק חמישי 1 בחוק מיסוי מקרקעין.

הקלה במס למוכר קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים

המשך תשלום מס שבח בשיעור אחיד של 25% על השבח הריאלי החייב, במכירת קרקע עליה ניתן לבנות 8 יח"ד לפחות ואשר יום רכישתה לפני ה- 7.11.01.

* הסכומים מעודכנים לשנת 2012.