שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2013

1 בינואר 2013

פורסמו ברשומות הודעות מטעם מס הכנסה לעניין שיעורי הריבית במסגרת הסעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2013.

שיעורי הריבית שנקבעו הינם כדלקמן:

  • שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2013 הינו 4.1%.
  • שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2013 הינו 5.47%.