תיקון חוק עידוד השקעות הון אושר בקריאה ראשונה

5 בנובמבר 2012

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה תיקון לחוק עידוד השקעות הון, לפיו יראו מפעל כתורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה וכמפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות המפעל בשנת המס הן לשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות. כן נקבע בתיקון מנגנון עדכון אוטומטי למספר התושבים שיראו כשוק מהותי, של 2% לשנה, בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה בעולם.
סעיף 18א לחוק עידוד השקעות הון קובע מספר תנאים שבהתקיימם מוקנית הזכאות להטבות מס בהתאם לחוק. אחד התנאים קובע כי רוב מכירות החברה הינן לשוק המונה לפחות 12 מיליון תושבים. מאז הוסף הסעיף, לפני למעלה משבע שנים, לא תוקן החוק לעניין זה, למרות הגידול באוכלוסיית העולם ובשווקיה. יצוין כי החלת ההטבות על חברות שהחוק לא התכוון להחיל אותו עליהן, תגרום לתוספת תקציבית משמעותית ולנטל על כלל הציבור.
לאור האמור ובמטרה לוודא כי רק מי שזכאי להטבות על פי חוק עידוד השקעות הון בהתאם לתכלית החוק, אכן יזכה להן, יזמה רשות המסים את התיקון לחוק, אשר אושר היום במליאת הכנסת בקריאה ראשונה.

לאחרונה נשמעו טענות המגובות בחוות דעת של מייצגים בשוק הפרטי, בדבר תחולת ההטבות בחוק על חברות אשר מוכרות את מרבית תוצרתן בשוק הישראלי. עמדת רשות המסים הינה כי חוות דעת אלה שגויות ומטעות.
יובהר, כי רשות המסים תפעל נגד חברות אשר יאמצו פרשנות בהתאם לחוות הדעת, וזאת בדרך של הוצאת שומות והטלת קנסות גירעון במקרים המתאימים.