Conference Room

ז'יטניצקי וינשטין ושות' רואי חשבון

 

חדשות ועדכונים

ניזלטר - חדשות ועדכונים 


לנוחיותכם מצורפת רשימה של עדכונים שונים וניוזלטרים שנשלחו ללקוחותינו

 
חיפוש

עדכונים דיווחים ותשלומים - יולי 2021

הננו מתכבדים להביא לידיעתכם את הנושאים הבאים: ני"ע זרים - הגשת דו"ח ותשלום מקדמה בגין מכירת ני"ע סחירים במחצית הראשונה של שנת 2021. מענקי...

מענק לעידוד תעסוקה - פעימה רביעית

בקצרה: על בסיס מספר העובדים שהעסקתם בחודשים השונים, המערכת תחשב עבורכם את מכסת העובדים בגינם תוכלו להגיש בקשה למענק. מכסה זו תשקף את...