top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תZW

היערכות לתום שנת המס 2021

להלן יובאו מספר טיפים ונקודות למחשבה לקראת תום השנה. ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות האישיות של כל נישום.


שינויים בשיעורי המס

 1. נכון לעת כתיבת מבזק זה לא צפויים שינויים בשיעור מס חברות (23%) ובשיעור המס השולי המירבי של יחיד (47%) וכן בשיעור המע"מ (17%).

 2. מס יסף - על הכנסות שמעל כ-648 אלפי ₪ (נכון לשנת 2021) אצל יחיד יחול מס נוסף בשיעור של 3%. ראוי להדגיש שבחישוב ההכנסות לענין מס יסף, נכללות כלל ההכנסות של הנישום (וכן הכנסות פאסיביות כגון: הכנסות שכ"ד החייבות במס בשיעור 10%, שבח מקרקעין וכדומה).


פעילות בשוק ההון

 1. מימוש הפסדים - משקיע אשר נצברו בחשבונו הכנסות מניירות ערך במהלך השנה (כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית והכנסות דיבידנד) חייב עליהם במס בישראל. מכירת ניירות ערך בהפסד לפני תום השנה תאפשר קיזוז ההכנסות מול ההפסדים במכירת נייר הערך וכך הקטנת או ביטול חבות המס בהתאם.

 2. לחלופין, משקיע אשר אין לו הכנסות חייבות במס מניירות ערך או שכל חבויות המס שלו מקוזזות ע"י הפסדי ההון השוטפים שצבר בחשבונו במהלך השנה, מוטב שידחה את מימוש ניירות הערך בהפסד לשנת המס הבאה על מנת שיוכל לקזז אותם בשנה הבאה מול רווחים שוטפים מניירות ערך (כגון: הכנסות מריבית ומדיבידנד). כל אלו גם לאור הטלת מס יסף על הכנסות גבוהות כאמור לעיל.

 3. בכל הנ"ל יש להתחשב בשיקולים נוספים על שיקולי המס וביניהם תשלום העמלות ונסיבות המסחר בעת ביצוע פעולות בשוק ההון.


יתרות חובה של בעלי שליטה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה נקבע בין היתר כי יתרת חובה של בעל שליטה בדוחות החברה שבבעלותו, ימוסו בדוח האישי שלו לשנת 2021 כדיבידנד ו/או כמשכורת. הדברים נכונים בנסיבות מסוימות גם ליתרות חובה של חברות "אחיות" וחברות קשורות שבבעלותו של אותו בעל שליטה ("משיכה בעקיפין"). כמו כן, נכסים (כגון דירות וכדומה) המופיעים במאזן החברה ונמצאים בשימושו הפרטי של בעל השליטה ו/או של קרוביו, ימוסו אף הם כדיבידנד ו/או כמשכורת. בנוסף, במידה ובעל השליטה אינו משלם לחברה דמי שכירות בשווי השוק בגין דירות שבשימושו הנמצאות כאמור בבעלות החברה, גם בגין דמי השכירות הללו תהיה לבעל השליטה חבות במס. נזכיר כי מועד החיוב במס בידי יחיד שהינו בעל מניות בגין משיכה של כספים מחברה, יחול בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה נמשכו הכספים. קרי משיכות שנעשו עד תום שנת 2020 ולא הוחזרו עד תום שנת 2021 יחייבו בתשלום מס ודיווח על דיבידנד ו/או שכר בדוח לשנת 2021 של בעל המניות. לפיכך יש לפעול לטובת ביצוע החזר למשיכות אלו או חיוב במס כדיבידנד\משכורת בהתאם לנסיבות. במסגרת הוראות החוק וחוזר מס הכנסה בנושא נקבעו תנאים נוספים ויש לקבל יעוץ למציאת הפתרון המתאים בכל מקרה ומקרה.


הפקדות לבעלי שליטה:

 1. קרן השתלמות: ניתן להפקיד עד 7.5% ע"י החברה ובעל השליטה יפקיד עד 2.5% מהמשכורת (עד תקרת הכנסה של 188,544 ש"ח בשנה) אך לא פחות משליש מסכום ההפקדה של החברה (החלק המוכר לחברה כהוצאה הוא עד 4.5% כפוף לתקרה).

 2. הפקדת המעסיק לפיצויים בשיעור של 8.33% עד שכר חודשי של 12,340 ש"ח (הפקדה של עד 1,028 ש"ח בגין שכר של עד 148,080 ש"ח בשנה).

 3. הפקדת המעסיק לתגמולים בשיעור של 7.5% (כולל א.כ.ע.) עד שכר חודשי של 26,378 ש"ח – לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעת ההפקדה.

 4. הפקדת העובד לתגמולים בשיעור של 6% עד שכר חודשי של 26,378 ש"ח (316,536 ש"ח בשנה).

 5. הפקדת המעסיק לאבדן כושר עבודה בשיעור של 2.5% עד שכר חודשי של 26,378 ש"ח (316,536 ש"ח בשנה) כתלות בסעיף 3 לעייל.


 1. קופת גמל לעצמאים: ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 208,800 ש"ח בשנה (33,408 ש"ח בשנה) ו-16.5% מתקרת ההכנסה לעמית מוטב בקופת גמל לקצבה (34,452 ₪)*

 2. קרן השתלמות לעצמאים: ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת בפועל והסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל והכל עד הכנסה של 263,000 ש"ח (הטבת ניכוי של 11,835 ש"ח בשנה). תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2021 עומדת על 18,480₪. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

*נציין כי ישנן אפשרויות ותמהילים נוספים לגבי א.כ.ע. נזכיר כי בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה. אי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי עלולה לגרור קנס כספי עבור אי-הפקדה כנדרש. קנס זה לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום. עוד פרטים תוכלו למצוא באתר של משרד האוצר.


 1. מתן תרומות למוסדות ציבור מאושרים ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מקנה זיכוי מתוך חבות המס הכוללת באותה שנה.

 2. סכום התרומה המינימלי המוכר לזיכוי הינו 190 ₪ (מצטבר) וסכום התרומה המקסימלי המוכר לזיכוי בשנת המס הינו 30% מההכנסה החייבת בשנת 2021 או 9,294,000 ש"ח – לפי הנמוך שבהם. הנה לכם מעשה טוב ותרומה למטרות חיוביות ששכרה בצידה (שימרו את הקבלה המקורית! לחלופין אם קיבלתם קבלה שהתקבלה באמצעי אלקטרוני כ"מסמך ממוחשב" אזי אין צורך בקבלה המקורית ויש לשמור את הקובץ שהתקבל).

 3. לבעלי חברות אנו ממליצים לבחון את הכדאיות של מתן התרומה גם במישור האישי.

 4. תרומות שלא נוצלו באותה שנת מס יועברו לשלוש השנים הבאות.

 5. לבדיקת רשימת המוסדות המאושרים לחצו כאן.


ספירות מלאי והשמדות מלאי לעסקים המנהלים מלאי, יש להקפיד לבצע ספירת מלאי בתום השנה. ניתן לבצע את ספירת המלאי גם 10 ימים לפני או אחרי תום השנה ובלבד שיבוצעו התאמות לערך המלאי בתום השנה. במידה ומתוכננת השמדת מלאי וכיו"ב יש לבצע אותה בהתאם לנהלים שפורסמו ע"י רשות המסים (ראו כאן). לא לשכוח לתאם גם עם רואה החשבון את מועד ספירת המלאי על מנת שיוכל לערוך ביקורתו בהתאם.


החזרי מס ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שכירים ואחרים אשר אינם חייבים בהגשת דוחות לרשויות המס, זכאים לעיתים להחזרי מס כתוצאה מהגשת דוחות מיוזמתם. הגשת הדוחות נעשית באופן וולונטרי ומטרתה להחזיר מס ששולם ביתר במגוון מקרים (ניהול תיקי השקעות אשר צברו הפסדים, החלפת מקומות עבודה במהלך השנה, עבודה בכמה מקומות עבודה במקביל ועוד). ניתן להגיש בקשות להחזר עד 6 שנים אחורה. לפיכך רק עד לתום שנת 2021 ניתן להגיש בקשות לשנת המס 2015. ככל שיש סיבה לבקשת החזר מס לשנת 2015 פעלו בהקדם.


דיבידנד כפוי וחברות ארנק חברות שצברו במשך מספר שנים עודפים בגובה של לפחות 5 מיליון ₪, אשר אינם מחולקים לבעלי המניות, רשות המסים עלולה לכפות על החברה חלוקת מחצית הרווחים כדיבידנד אם "יש בידיה לחלק רווחים או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ופיתוחו של עסקה" ובהתקיים שאר התנאים הקבועים בסעיף 77 לפקודה. לפיכך מוצע לבחון חלוקת דיבידנד מרווחים אלו לקראת תום השנה. כמו כן, בהתקיים תנאים מסויימים (כגון: חברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד בעל השליטה בה עבור חברה אחרת במידה ולפחות 70% מהכנסות החברה שלו נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד וכן מתן שירות 30 חודשים במהלך 4 שנים וכן תנאים נוספים), עלול מס הכנסה לחייב את בעל המניות במס בגין רווחי החברה שבבעלותו.


דיווח על בסיס מזומן עפ"י החוק רשאים עסקים אשר עומדים בתנאים מסויימים (בעיקר בעלי מקצועות חופשיים) לדווח למס הכנסה על הכנסותיהם על בסיס מזומן, קרי – ההכנסה או ההוצאה מתהוות רק בעת התשלום בפועל. מומלץ לעסקים אלו לבחון את עיתוי ההוצאות העסקיות לקראת תום שנת 2021 ובמידת האפשר לדחות הכנסות לתחילת שנת 2022, כדי להקטין את חבות המס בשנת 2021. את מקדמת דצמבר 2021 למוסד לביטוח לאומי, המשולמת בינואר 2022, מומלץ להקדים ולשלם עד סוף שנת 2021, כדי שתיכלל גם היא באישור 2021 לצרכי מס של המוסד לביטוח לאומי.


שחלוף נכסים במידה ובמהלך שנת 2021 מכר העסק או החברה נכס הון ברווח הון החייב במס, מומלץ לרכוש נכס חלופי עד 12 חודשים מיום מכירת הנכס הישן, כדי להמנע ממס בגין רווח ההון הנ"ל (או לפחות דחיית המס עד למימוש הנכס החדש, אם תהיה חבות במס). תשומת לבכם כי כל זה אינו חל על נכסים בחו"ל (מבחינת רשות המסים בישראל), ועל כן שיחלוף במדינת המקור עלול ליצור למעשה כפל מס בלתי ניתן לקיזוז.


פדיון רעיוני של רווחים בפוליסת פרט סעיף 125ד(ג) קובע כי אם יחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה של כ-13,440 ש"ח לשנה. במידה ושניהם הגיעו לגיל פרישת חובה הם זכאים לפטור ממס בגובה 16,560 ש"ח. היות ורווחי פוליסת פרט נחשבים להכנסות מריבית לצרכי מס והיות שהפטור הוא שנתי ואינו מצטבר משנה לשנה, יש לשקול פדיון רעיוני של הפוליסה לגבי חלק הרווחים עד גובה ההטבה השנתית כבר בתום שנת 2021 והפקדתה מחדש בשנת 2022. מומלץ לבחון סוגיה זו מול המבטח ולקבל אישור על הרווחים שנפדו בהתאם. (במסגרת הוראות הדין נקבעו תנאים נוספים)


מענקים ותמיכות במסגרת התוכנית הכלכלית בשל נגיף הקורונה לגבי מענקים חל הכלל של "דין הפיצוי כדין הפירצה" יחד עם זאת קבעה רשות המסים כי בקבלת המענקים הבאים יחולו הכללים הבאים:

 • מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן - יסווגו כהכנסה מעסק/משלח יד בהתאם לסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

 • מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה - יראו את המענק כהכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודת מס הכנסה, לפי העניין.

לאור האמור מענקים המהווים הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) או 2(1) יכול שישמשו לחישוב תקרת ההפקדה לפי העניין. על פי הנחיית רשות המסים אין להוציא חשבונית מס בגין קבלת המענקים אלא קבלה בלבד כמו כן המענקים לא ייחשבו כחלק ממחזור המקדמות של המקבל. למכתב רשות המסים בנושא ראו כאן החזרי מענקים ששולמו ביתר רשות המסים השיקה שירות אשר נועד להציג סיכום של המענקים ששולמו ומתן אפשרות להשבת המענקים ששולמו ביתר, למרות שלא הייתה ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על פי החוק וכן מתן אפשרות לנמק את הזכאות למענק למרות אי הירידה במחזור העסקאות בשיעור הנדרש.

 • ניתן לשלם את כל סכום החיוב בסכום אחד או במספר תשלומים, על פי חלופות הבאות:

  1. השבת המענק בסכום אחד באשראי או שובר ברקוד – מצב החשבון ביישום יעודכן בהתאם לאחר קליטת סכום התשלום.

  2. השבת המענק במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, על ידי כניסה חוזרת ונשנית ליישום וביצוע תשלום בסכום שיירשם ביישום והשלמת המהלך להשבת המענק במלואו בתקופה זו כלומר, תוך 90 יום.

  3. פריסת תשלומים במשרד השומה בו מתנהל התיק שתבוצע עד 31.12.21 – ניתן לפרוס את מלוא הסכום להחזר המענקים בתשלומים חודשיים שווים שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22


 • לפרטים נוספים ולכניסה ליישום לחצו כאן.

תשלומי מסים מומלץ לבצע בדיקה של חבות המס הצפויה בגין הרווח הצפוי בשנת 2021 (לרבות מענקים בגין הקורונה שהתקבלו) ולשלם את מקדמות המס עד ליום 31 בינואר 2022 מבלי שיצברו הפרשי הצמדה וריבית. תשלום מקדמות על הוצאות עודפות על פי הוראות פקודת מס הכנסה, סעיף 181ב, חברה מחויבת בתשלום מקדמות על חשבון הוצאות עודפות שהיא צופה שיירשמו בשנת המס לפי סכום המהווה 45% (במלכ"ר 90%) מסכום העודפות שידווחו בדוח המס השנתי של החברה. חבות התשלום במקדמות על חשבון הוצאות עודפות אינה תלויה בתוצאה של דוח המס ולכן גם חברות שדיווחו הפסדים לצרכי מס מחויבות בהעברת התשלום בגין המקדמות מדי שנה. המקדמות שאינן מנוצלות כנגד חיוב המס, ככל שישנו, בשנת המס מועברות צמודות למדד לשנה הבאה. את התשלום יש לבצע עד 15 לחודש העוקב.

פירוק חברות מומלץ לבצע בדיקה אודות קיומן של חברות לא פעילות אשר צוברות חובות אגרה שנתית לרשם ואשר עלולות להביא להטלת סנקציות בגין אי דיווח ואי תשלום אגרה) על בעלי המניות והדירקטורים בחברה. מומלץ לבחון אפשרות של פירוק מרצון לחברות אלו ובכך להכיר בהפסדי הון ככל שישנם. כמובן שיש לבחון היבטים נוספים בפירוק אשר עלולים לחייב בתשלומי מסים.

תשומת לבכם כי הדברים הינם בתמצית בלבד, אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ ונועדו להביא לפניכם את המידע באופן כללי וחלקי בלבד. לפיכך מומלץ לבחון את הדברים בהתאם לנסיבות ובמקרה הצורך לקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע כל פעולה על מנת לפעול באופן המיטבי בכל מקרה לפי נסיבותיו. לידיעתכם והיערכותכם בהתאם, ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח

40 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קרן הפיצויים פתחה היום את האפשרות להגשת בקשות למענק לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 עבור נזק עקיף בחודשים מרץ אפריל

החל מיום 29/5/2024, יוכלו עוסקים המשרתים במילואים, להגיש בקשה למענק בשל נזק עקיף שנגרם להם עקב שרות בצו 8, עבור החודשים מרץ-אפריל 2024. למענק זכאים עצמאים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חו

נוהל גילוי מרצון חדש - הזדמנות להסדרת דיווח חסר בליווי מקצועי מנוסה

לאחרונה, ביום 20.5.2024, אושר נוהל חדש לגילוי מרצון על ידי היועצת המשפטית לממשלה. נוהל זה מעניק הזדמנות חשובה לנישומים שטרם דיווחו על הכנסותיהם במלואן, להסדיר את מצבם מול רשויות המס. במסגרת הנוהל ניתן

Comentarios


bottom of page