top of page
Brainstorming

חשבונאות וביקורת

מחלקת חשבונאות וביקורת בפירמה פועלת בגישה המשלבת רמת מקצועיות גבוהה, תוך מתן דגש על צרכיו הייחודים של הלקוח. צוות רואי החשבון במחלקה מיומן ובעל ניסיון רב במתן שירותים לגופים ישראלים ובינלאומיים במגוון ענפי המשק.

ביקורת וסקירת דוחות כספיים

ייעוץ חשבונאי בנושא התקינה הבינלאומית (IFRS)

יישום כללי החשבונאות המקובלים

ליווי הנפקות פרטיות וציבוריות

טיפול במלכ"רים

ביקורת פנים

חשבות, ניהול כספים וחשבונאות ניהולית

ביקורת מערכות מידע ממוחשבותbottom of page