top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תZW

היערכות לתום שנת המס 2023

עודכן: 20 בדצמ׳ 2023

לקראת תום השנה להלן מספר נקודות לידיעתכם ולהתייחסותכם. ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות של כל נישום. תוכן:
 

1. שינויים בשיעורי המס

 1. נכון לעת כתיבת מבזק זה לא צפויים שינויים בשיעור מס חברות (23%) ובשיעור המס השולי המירבי של יחיד (47%) וכן בשיעור המע"מ (17%).

 2. מס יסף - על הכנסות שמעל 698,280 ₪ (נכון לשנת 2023) אצל יחיד יחול מס נוסף בשיעור של 3%. ראוי להדגיש שבחישוב ההכנסות לענין מס יסף, נכללות כלל ההכנסות של הנישום (וכן הכנסות פאסיביות כגון: הכנסות שכ"ד החייבות במס בשיעור 10%, שבח מקרקעין וכדומה).

 

2. פעילות בשוק ההון

 1. מימוש הפסדים - משקיע אשר נצברו בחשבונו הכנסות מניירות ערך במהלך השנה (כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית והכנסות דיבידנד) חייב עליהם במס בישראל. מכירת ניירות ערך בהפסד לפני תום השנה תאפשר קיזוז ההכנסות מול ההפסדים במכירת נייר הערך וכך הקטנת או ביטול חבות המס בהתאם.

 2. לחלופין, משקיע אשר אין לו הכנסות חייבות במס מניירות ערך או שכל חבויות המס שלו מקוזזות ע"י הפסדי ההון השוטפים שצבר בחשבונו במהלך השנה, מוטב שידחה את מימוש ניירות הערך בהפסד לשנת המס הבאה על מנת שיוכל לקזז אותם בשנה הבאה מול רווחים שוטפים מניירות ערך (כגון: הכנסות מריבית ומדיבידנד). כל אלו גם לאור הטלת מס יסף על הכנסות גבוהות כאמור לעיל.

 3. בכל הנ"ל יש להתחשב בשיקולים נוספים על שיקולי המס וביניהם תשלום העמלות ונסיבות המסחר בעת ביצוע פעולות בשוק ההון.

 

3. יתרות חובה של בעלי שליטה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה נקבע בין היתר כי יתרת חובה של בעל שליטה בדוחות החברה שבבעלותו, ימוסו בדוח האישי שלו לשנת 2023 כדיבידנד ו/או כמשכורת. הדברים נכונים בנסיבות מסוימות גם ליתרות חובה של חברות "אחיות" וחברות קשורות שבבעלותו של אותו בעל שליטה ("משיכה בעקיפין"). כמו כן, נכסים (כגון דירות וכדומה) המופיעים במאזן החברה ונמצאים בשימושו הפרטי של בעל השליטה ו/או של קרוביו, ימוסו אף הם כדיבידנד ו/או כמשכורת. בנוסף, במידה ובעל השליטה אינו משלם לחברה דמי שכירות בשווי השוק בגין דירות שבשימושו הנמצאות כאמור בבעלות החברה, גם בגין דמי השכירות הללו תהיה לבעל השליטה חבות במס. נזכיר כי מועד החיוב במס בידי יחיד שהינו בעל מניות בגין משיכה של כספים מחברה, יחול בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה נמשכו הכספים. קרי משיכות שנעשו עד תום שנת 2022 ולא הוחזרו עד תום שנת 2023* יחייבו בתשלום מס ודיווח על דיבידנד ו/או שכר בדוח לשנת 2023 של בעל המניות. לפיכך יש לפעול לטובת ביצוע החזר למשיכות אלו או חיוב במס כדיבידנד\משכורת בהתאם לנסיבות.

* בשל מלחמת 'חרבות ברזל' נקבע כי ניתן יהיה להשיב את יתרת המשיכה עד תום חודש מרץ 2024.

במסגרת הוראות החוק וחוזר מס הכנסה בנושא נקבעו תנאים נוספים ויש לקבל יעוץ למציאת הפתרון המתאים בכל מקרה ומקרה.

 

4. הפקדות לבעלי שליטה:

 1. קרן השתלמות: ניתן להפקיד עד 7.5% ע"י החברה ובעל השליטה יפקיד עד 2.5% מהמשכורת (עד תקרת הכנסה של 188,544 ש"ח בשנה) אך לא פחות משליש מסכום ההפקדה של החברה (החלק המוכר לחברה כהוצאה הוא עד 4.5% כפוף לתקרה).

 2. הפקדת המעסיק לפיצויים בשיעור של 8.33% עד שכר חודשי של 13,308 ש"ח (הפקדה של עד 1,109 ש"ח בגין שכר של עד 159,720 ש"ח בשנה. קרי עד 13,308 ש"ח בשנה).

 3. הפקדת המעסיק לתגמולים בשיעור של 7.5% (כולל א.כ.ע.) עד שכר חודשי של 29,675 ש"ח – לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעת ההפקדה.

 4. הפקדת העובד לתגמולים בשיעור של 6% עד שכר חודשי של 29,675 ש"ח (356,100 ש"ח בשנה).

 5. הפקדת המעסיק לאבדן כושר עבודה בשיעור של 2.5% עד שכר חודשי של 29,675 ש"ח (356,100 ש"ח בשנה) כתלות בסעיף 3 לעייל.

 

5. הפקדות לעצמאים

 1. קופת גמל לעצמאים: ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 225,600 ש"ח בשנה (36,096 ש"ח בשנה) ו-16.5% מתקרת ההכנסה לעמית מוטב בקופת גמל לקצבה (37,224 ₪)*

 2. חובת הפקדה לעצמאי* - עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע יש להפקיד שיעור של 4.45% עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע יש להפקיד שיעור של 12.55% עבור עצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק - 12X[(12.55%X11,870/2)+(4.45%X11,870/2)] = 12,107

 3. קרן השתלמות לעצמאים: ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת בפועל והסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל והכל עד הכנסה של 283,905 ש"ח (הטבת ניכוי של 12,775 ש"ח בשנה). תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2023 עומדת על 19,920 ש"ח מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

נציין כי ישנן אפשרויות ותמהילים נוספים לגבי א.כ.ע. * נזכיר כי בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה. אי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי עלולה לגרור קנס כספי עבור אי-הפקדה כנדרש. קנס זה לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום. עוד פרטים תוכלו למצוא באתר של משרד האוצר.

 

6. תרומות

 1. מתן תרומות למוסדות ציבור מאושרים ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מקנה זיכוי מתוך חבות המס הכוללת באותה שנה.

 2. סכום התרומה המינימלי המוכר לזיכוי הינו 200 ₪ (מצטבר) וסכום התרומה המקסימלי המוכר לזיכוי בשנת המס הינו 30% מההכנסה החייבת בשנת 2023 או 10,019,808 ש"ח – לפי הנמוך שבהם. הנה לכם מעשה טוב ותרומה למטרות חיוביות ששכרה בצידה (שימרו את הקבלה המקורית! לחלופין אם קיבלתם קבלה שהתקבלה באמצעי אלקטרוני כ"מסמך ממוחשב" אזי אין צורך בקבלה המקורית ויש לשמור את הקובץ שהתקבל).

 3. לבעלי חברות אנו ממליצים לבחון את הכדאיות של מתן התרומה גם במישור האישי.

 4. תרומות שלא נוצלו באותה שנת מס יועברו לשלוש השנים הבאות.

 5. לבדיקת רשימת המוסדות המאושרים לחצו כאן.

 

7. ספירות מלאי והשמדות מלאי לעסקים המנהלים מלאי, יש להקפיד לבצע ספירת מלאי בתום השנה.

הוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – התשל"ג, 1973 קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו.

נוכח המצב, המועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023 נדחה עד ליום 31/3/2024.

יודגש, כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן. במקרים חריגים (כגון – עסקים המצויים ביישובי עוטף עזה או ביישובי קו העימות), ניתן לפנות בבקשה להקלה בהתאם להוראות סעיף 130(א)(2)לפקודה, למשרד השומה בו מתנהל התיק.

למכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת  לחצו כאן


במידה ומתוכננת השמדת מלאי וכיו"ב יש לבצע אותה בהתאם לנהלים שפורסמו ע"י רשות המסים (ראו את הוראת הביצוע כאן והבהרה כאן). לא לשכוח לתאם גם עם רואה החשבון את מועד ספירת המלאי על מנת שיוכל לערוך ביקורתו בהתאם.

 

8. החזרי מס ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שכירים ואחרים אשר אינם חייבים בהגשת דוחות לרשויות המס, זכאים לעיתים להחזרי מס כתוצאה מהגשת דוחות מיוזמתם. הגשת הדוחות נעשית באופן וולונטרי ומטרתה להחזיר מס ששולם ביתר במגוון מקרים (ניהול תיקי השקעות אשר צברו הפסדים, החלפת מקומות עבודה במהלך השנה, עבודה בכמה מקומות עבודה במקביל ועוד). ניתן להגיש בקשות להחזר עד 6 שנים אחורה. לפיכך עד לתום שנת 2023 ניתן להגיש בקשות לשנת המס 2017*.

*במסגרת ההקלות של מלחמת חרבות ברזל נקבע כי ניתן יהיה להגיש את הדוחות עד לתום ינואר 2024.

 

9. דיבידנד כפוי וחברות ארנק חברות שצברו במשך מספר שנים עודפים בגובה של לפחות 5 מיליון ₪, אשר אינם מחולקים לבעלי המניות, רשות המסים עלולה לכפות על החברה חלוקת מחצית הרווחים כדיבידנד אם "יש בידיה לחלק רווחים או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ופיתוחו של עסקה" ובהתקיים שאר התנאים הקבועים בסעיף 77 לפקודה. לפיכך מוצע לבחון חלוקת דיבידנד מרווחים אלו לקראת תום השנה. כמו כן, בהתקיים תנאים מסויימים (כגון: חברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד בעל השליטה בה עבור חברה אחרת במידה ולפחות 70% מהכנסות החברה שלו נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד וכן מתן שירות 30 חודשים במהלך 4 שנים וכן תנאים נוספים), עלול מס הכנסה לחייב את בעל המניות במס בגין רווחי החברה שבבעלותו.

 

10. דיווח על בסיס מזומן עפ"י החוק רשאים עסקים אשר עומדים בתנאים מסויימים (בעיקר בעלי מקצועות חופשיים) לדווח למס הכנסה על הכנסותיהם על בסיס מזומן, קרי – ההכנסה או ההוצאה מתהוות רק בעת התשלום בפועל. מומלץ לעסקים אלו לבחון את עיתוי ההוצאות העסקיות לקראת תום שנת 2023 ובמידת האפשר (תזרימית) לדחות הכנסות לתחילת שנת 2024 ולהקדים הוצאות, כדי להקטין את חבות המס בשנת 2023 ככל שהדבר נכון גם מבחינה עסקית. את מקדמת דצמבר 2023 למוסד לביטוח לאומי, המשולמת בינואר 2024, מומלץ להקדים ולשלם עד סוף שנת 2023, כדי שתיכלל גם היא באישור 2023 לצרכי מס של המוסד לביטוח לאומי.

 

11. שחלוף נכסים במידה ובמהלך שנת 2023 מכר העסק או החברה נכס הון ברווח הון החייב במס, מומלץ לרכוש נכס חלופי עד 12 חודשים מיום מכירת הנכס הישן, כדי להמנע ממס בגין רווח ההון הנ"ל (או לפחות דחיית המס עד למימוש הנכס החדש, אם תהיה חבות במס). תשומת לבכם כי כלל זה אינו חל על נכסים בחו"ל (מבחינת רשות המסים בישראל), ועל כן שיחלוף במדינת המקור עלול ליצור למעשה כפל מס בלתי ניתן לקיזוז.

 

12. פטור על הכנסות ריבית בגיל פרישה ופדיון רעיוני של רווחים סעיף 125ד(ג) קובע כי אם יחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה של כ-13,800 ש"ח לשנה. במידה ושניהם הגיעו לגיל פרישת חובה הם זכאים לפטור ממס בגובה 16,920 ש"ח. היות ורווחי פוליסת פרט נחשבים להכנסות מריבית לצרכי מס והיות שהפטור הוא שנתי ואינו מצטבר משנה לשנה, יש לשקול פדיון רעיוני של הפוליסה לגבי חלק הרווחים עד גובה ההטבה השנתית כבר בתום שנת 2023 והפקדתה מחדש בשנת 2024. מומלץ לבחון סוגיה זו מול המבטח ולקבל אישור על הרווחים שנפדו בהתאם. (במסגרת הוראות הדין נקבעו תנאים נוספים)

 

13. תשלומי מסים מומלץ לבצע בדיקה של חבות המס הצפויה בגין הרווח הצפוי בשנת 2023 (לרבות מענקים בגין הקורונה שהתקבלו) ולשלם את מקדמות המס עד ליום 31 בינואר 2024 מבלי שיצברו הפרשי הצמדה וריבית.

 

14. תשלום מקדמות על הוצאות עודפות על פי הוראות פקודת מס הכנסה, סעיף 181ב, חברה מחויבת בתשלום מקדמות על חשבון הוצאות עודפות שהיא צופה שיירשמו בשנת המס לפי סכום המהווה 45% (במלכ"ר 90%) מסכום העודפות שידווחו בדוח המס השנתי של החברה. חבות התשלום במקדמות על חשבון הוצאות עודפות אינה תלויה בתוצאה של דוח המס ולכן גם חברות שדיווחו הפסדים לצרכי מס מחויבות בהעברת התשלום בגין המקדמות מדי שנה. המקדמות שאינן מנוצלות כנגד חיוב המס, ככל שישנו, בשנת המס מועברות צמודות למדד לשנה הבאה. את התשלום יש לבצע עד 15 לחודש העוקב.

 

15. פירוק חברות

מומלץ לבצע בדיקה אודות קיומן של חברות לא פעילות אשר צוברות חובות אגרה שנתית לרשם ואשר עלולות להביא להטלת סנקציות בגין אי דיווח ואי תשלום אגרה) על בעלי המניות והדירקטורים בחברה. מומלץ לבחון אפשרות של פירוק מרצון לחברות אלו ובכך להכיר בהפסדי הון ככל שישנם. כמובן שיש לבחון היבטים נוספים בפירוק אשר עלולים לחייב בתשלומי מסים. המועד האחרון לקבלת פטור מחובות האגרה נדחה ועדיין ישנה הזדמנות לנצל את הוראת השעה. שימו לב: חברה שהחלה בעבר בהליך פירוק מרצון יכולה לעבור למסלול המזורז, ללא צורך בביטול ההליך הקודם או בפרסום ברשומות- ניתן להגיש בקשה חדשה לפירוק מרצון מזורז.

 

16. חרבות ברזל - מענקים ועוד

ביום 20 בנובמבר נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק, להרחבה ראה מבזקנו בנושא כאן.

הממשלה הקימה פורטל לאומי המרכז את כלל המשרדים וניתן למצוא אותו כאן. בתוכו ניתן למצוא את הפורטל של רשות המסים, כאן, לעניין הגשת בקשות למענקים ועוד. מי זכאי להגיש תביעה ובאיזה מסלול 

מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק.

1. פיצויים לכלל העסקים בארץ - פיצוי הוצאות מזכות 

בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל) התשפ"ד -2023.

מתן פיצוי לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ובחלק מהוצאות השכר בהתאם להיקף הפגיעה.

בעלי עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא עד 300 אלף ₪, תקרת הפיצויים עומדת על 14,025 ₪.

בעלי עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא עד 400 מיליון ₪, תקרת הפיצויים עומדת על 1.2 מיליון ₪.

זמן טיפול: 7 עד 14 ימי עסקים (חוץ ממקרים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).


2. פיצויים לעסקים באזורים בהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות

בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד 2023.

מתן פיצוי מוגדל לעסקים בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר):

בעלי העסק בוחרים את המסלול המועדף עליהם.

יש גם מסלול חקלאים. 

תקרת הפיצויים במסלול המחזורים היא 2.5 מיליון ₪. תקרת הפיצויים למסלול השכר היא 520 ₪ ליום עבור עובד.

זמן טיפול: 7 עד 14 ימי עסקים (חוץ ממקרים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).

בחקיקה מצוין אילו יישובים נמצאים במסלול זה.

הזכאים למסלול זה יכולים לבחור בין הגשת תביעה כאן או במסלול הוצאות מזכות. 


3. פיצויים לעסקים ביישובי ספר

בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשל"ג 1973.

מתן פיצוי לעסקים ביישובי ספר עבור כל הפסד או מניעת רווח בהתאם לתנאים, בכלל זה הפסקת פעילות וללא תקרת פיצויים.

זמן טיפול: תלוי במורכבות תיק התביעה.

גובה הפיצוי הוא לפי הנזק שנגרם בפועל וללא תקרת פיצוי.

עסקים ביישובי ספר יכולים להגיש תביעה במסלול זה או לחילופין במסלולי הפיצויים האחרים.


 
תשומת לבכם כי הדברים המובאים הינם בתמצית בלבד, אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ ונועדו להביא לפניכם את המידע באופן כללי וחלקי בלבד. מומלץ לבחון את הדברים בהתאם לנסיבות הרלוונטיות ובמקרה הצורך לקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע כל פעולה, על מנת לפעול באופן המיטבי בכל מקרה לפי נסיבותיו. לידיעתכם והיערכותכם בהתאם, ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח
43 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מימוש מטבעות קריפטו (ביטקוין וכד') ותשלום המס בגינם

רשות המיסים פירסמה נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר אמצעי תשלום מבוזר ("מטבע וירטואלי") המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. בהתאם, רווח ממימוש מטבע וירטואלי ח

Comments


bottom of page