top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תZW

העלאת שיעור המע"מ ל-18% החל מיום 1 בינואר 2025

ברשומות פורסם צו לפיו שיעור המע"מ בישראל יעודכן ל-18% (במקום 17%) החל מיום 1.1.2025 (להלן: "היום הקובע"). עם זאת, במשרד האוצר שוקלים להקדים את היום הקובע ליום 1.7.2024.

הנחיות אלו רלוונטיות בעיקר ללקוחות שאינם עוסקים מורשים או שאינם זכאים להזדכות על תשומות המע"מ (כגון יחידים שאינם עוסקים, עוסקים פטורים, מלכ"רים, חברות זרות ותושבים זרים), כיוון שעבורם העלאת שיעור המע"מ מהווה תוספת עלות ממשית.


נזכיר כי בעת כריתת חוזים חשוב להגדיר באופן ברור אם המחירים כוללים מע"מ או לפני מע"מ. הגדרה ברורה של תנאי התמחור תמנע מחלוקות עתידיות סביב נושא המע"מ.


מועד החיוב במע"מ

ככלל, מע"מ בשיעור של 18% יחול על אירועי מס שמועדם מהיום הקובע ואילך, כאשר 17% יחול על אירועי מס שמועדם עד ליום הקובע (31.12.2024).


  • מכירת טובין - מועד החיוב הוא מועד מסירת הטובין לקונה (ללא קשר למועד התשלום). סחורה שסופקה עד היום הקובע תחויב ב-17% ולאחריו ב-18%.

  • מכירת מקרקעין - מועד החיוב הוא העמדת המקרקעין לרשות הקונה, רישומם על שמו, או התשלום - המוקדם מביניהם. מומלץ לשקול הקדמת תשלומים, רישום או העמדה לרשות לפני היום הקובע כדי לחסוך במע"מ. מאחר ועסקאות המבוצעות בשוק  הנדל"ן הנן בעלות היקף כספי גדול, מומלץ לשקול את הקדמת  התשלומים בגין רכישת הדירה, רישומה על שם הקונה או העמדתה לרשות הקונה כאמור לפני המועד הקובע, כך ששיעור המע"מ על התשלומים המוקדמים יהא בשיעור של 17% ולא בשיעור 18%.

  • עבודות בניה - מועד החיוב הוא השלמת העבודה או העמדת המקרקעין לרשות הקונה - המוקדם מביניהם. אם בוצע תשלום מוקדם, מועד החיוב יוקדם לפי התמורה ששולמה. כל תשלום שהוקדם לפני היום הקובע יחויב ב-17%.

  • יבוא טובין - מע"מ ישולם במועד השחרור מהמכס. מומלץ להקדים את השחרור לפני היום הקובע.

  • תקנה 7 לתקנות מע"מ מונה מספר סוגי עסקאות (קמעונאים קטנים, מקצועות חופשיים, מתווכי מקרקעין ורכב, השכרת נכסים, מתן אשראי ועוד) אשר מועד החיוב במס בגינן יחול על בסיס מזומן, למעט על עסקאות כאמור שמחירם מושפע מיחסים מיוחדים, או שלא נקבע לה מחיר או שלפחות חלק מהתמורה איננה בכסף. משכך על תשלומים שיתקבלו לפני היום הקובע יחויבו במע"מ בשיעור של 17%, ואילו תשלומים שישולמו לאחר היום הקובע יחויבו במע"מ בשיעור של 18%.


הקדמת דיווח ותשלום מע"מ

ניתן להקדים את חבות המע"מ במסגרת הדוח התקופתי, להוציא חשבונית עד ליום הקובע ולשלם 17% מע"מ בלבד.


הוראות סעיף 69(א) לחוק מע"מ קובעות, כדלקמן:

"בדו"ח התקופתי של עוסק ייכללו סך כל העסקאות שהמועד להוצאת חשבונית עליהן חל בתקופת הדו"ח, אף אם העוסק הופטר מהוצאת חשבונית, וכן סך כל העסקאות שעליהן הוצאו חשבונית מס אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע…"

בהתאם להוראות סעיף זה, העוסק יכול להקדים את חבות המס (לפני המועד הקובע) במסגרת הדוח התקופתי, אף שטרם הגיע מועד הדיווח (בסיס מזומן או מצטבר) ובכך ימנע מלספוג את תוספת המע"מ, ניתן להוציא חשבונית עד למועד הקובע על אף שלא הגיע מועד הדיווח ובכך להפחית את שיעור המס.


תודה לרו"ח חיים נתן ממשרדנו אשר סייע בעריכת מבזק זה.


בכבוד רב ובברכה,

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קרן הפיצויים פתחה היום את האפשרות להגשת בקשות למענק לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 עבור נזק עקיף בחודשים מרץ אפריל

החל מיום 29/5/2024, יוכלו עוסקים המשרתים במילואים, להגיש בקשה למענק בשל נזק עקיף שנגרם להם עקב שרות בצו 8, עבור החודשים מרץ-אפריל 2024. למענק זכאים עצמאים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חו

נוהל גילוי מרצון חדש - הזדמנות להסדרת דיווח חסר בליווי מקצועי מנוסה

לאחרונה, ביום 20.5.2024, אושר נוהל חדש לגילוי מרצון על ידי היועצת המשפטית לממשלה. נוהל זה מעניק הזדמנות חשובה לנישומים שטרם דיווחו על הכנסותיהם במלואן, להסדיר את מצבם מול רשויות המס. במסגרת הנוהל ניתן

Comments


bottom of page